Domácí řád

Vítáme Vás!

Chtèli bychom Vás seznámit s domácím fádem, aby Váš pobyt v našem domè byl pfíjemny. Pro všechny další informace se obrafte na hostitele.

 • Ubytování je k dispozici od 12 hod v den pfíjezdu do 9 hod v den odjezdu.
 • Váš občansky prükaz nebo cestovní pas predejte hostiteli ihned po pfíjezdu kvüli pfihlášeníTuristickému úïadu.
 • Hosté jsou povinni se sami starat o své vèci a drahocennosti zanechané v apartmánech/pokojích a majitel neodpovídá za jejich eventuální zmizení.
 • Hosté jsou zodpovèdní za své chování v domè a v jeho okolí a v pïípadè nehody sami nesou následky.
 • Vstupní dveïe apartmánu zamykejte, i když jste vevnitf. Když odcházíte ven, povinné zamykejte dvefe a okna, zavïete slunečníky, vypnète svètla a všechny elektrické pïÏstroje (TV, klimatizaci, sporák…) a zavïete vodu.
 • Majitel objektu má ve vyjimečnych prpadech právo v nepïÏtomnosti hosta stoupit do apartmánu kvulIi zabránèní možné škodè nebo nebezpečí. 
 • Je zakázáno ničení zafízení, vybavení a nábytku, vyvolávání neporádku a obtéžování dalších hostü a zvlášté se zakazuje hluk v dobè od 14 do 17 hod a od 22 do 8 hod.
 • Vstup a pobyt v zařízení je povolen pouze osobám, které jsou u nás přihlášeny jako hosté a na žádost hosta může hostitel schválit návštěvy v určitou dobu.
 • Není povoleno vnášení zbraní, explozivních a lehce zápalnych materiálü.
 • Užívání zafízení a pîÏstroju, které nejsou základní součástí nabídky apartmánu/pokoje je povoleno pouze se souhlasem hostitele.
 • Zvířata nejsou povolena..
 • Grilování není povoleno.
 • Pokud se ztratí nebo poškodí instalace, nábytek, zafízení, vybavení apartmánu/pokoje, je host povinen o tom informovat hostitele. Pokud je ztráta nebo poškození zavinèno hostem, hostje povinen uhradit odpovídající protihodnotu.
 • V apartmánech je zakázáno kouřit s výjimkou balkonů a teras.
 • Z apartmánu je zakázáno vynášení zaîÏzení a vybavení (ručníky, deky a ostatní).
 • Ubytování, které používáte, jste povinni zanechat ve stavu, v jakém bylo při příjezdu: uklizené a nepoškozené.
 • V prípadè nedodržení domácího fádu má hostitel právo zrušit hostu další poskytování služeb.

Prejeme Vám prijemnÿ pobyt!